Munkabaleseti jegyzőkönyv leadási határidő.

 Mi a munkabaleseti jegyzőkönyv leadási határidő? Mikor kell elkészíteni !

munkabaleseti jegyzőkönyv leadási határidő

A munkáltató minden munkabalesetről, illetőleg bányászati munkabalesetről (a továbbiakban együttesen: munkabalesetről) köteles – az Mvt. 64. § (3) bekezdésében megjelölt személyes adatokon túlmenően – az alábbi adatokat nyilvántartani: – a sérült munkakörét, – a sérülés időpontját, helyszínét, jellegét, – az esemény leírását, – a sérült ellátására tett intézkedést, – azt, hogy a sérült folytatta-e munkáját, – a tanúk nevét, lakcímét, – a bejegyzést tevő nevét, munkakörét.

A kivizsgálás során nyert adatokat, tényeket a „munkabaleseti jegyzőkönyv”-ben kell rögzíteni.

 1. A munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldeni a jegyzőkönyvet a) a sérültnek, halála esetén hozzátartozójának;
 2. b) a halált, illetve a három napot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről a munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségnek
 3. c) külföldi kiküldetés, külszolgálat, munkaerő-kölcsönzés esetén a magyarországi székhelyű munkáltató magyar munkavállalójának a
 4. b) pont szerinti munkabalesetéről a munkáltató székhelye szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségnek
 5. a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek;
 6. e) munkaerő-kölcsönzés, kirendelés esetén a kölcsönbeadó, kirendelő munkáltatónak.

A munkabaleseti jegyzőkönyv elkészítésén kívül meg kell állapítani, miért történt a munkabaleset. Megfelelő megelőző intézkedéseket kell

 bevezetni és a munkavédelmi dokumentációk kockázatelemzés, kockázatértékelés, munkavédelmi oktatás stb. hiánya esetén elkészíteni.

Munkahelyi baleset fogalma.

Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.

Ha a munkabaleset tanulót, hallgatót a szakképesítése megszerzéséhez szükséges gyakorlati képzés során nem a nevelési, oktatási intézményben éri, munkáltatón az őt foglalkoztatót kell érteni. Ettől az intézmény és a foglalkoztató szerződésben eltérhet. A foglalkoztató munkáltató minden munkabaleset esetén köteles erről a nevelési, oktatási intézményt értesíteni, és annak a kivizsgálásban való részvételét lehetővé tenni.

Mi nem munkahelyi baleset?

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri. Kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt. Csonkolásos munkabaleset: az a munkabaleset, amely bármely ujj első percének az elvesztését eredményezi, továbbá az ennél súlyosabb esetek összessége.

Súlyos munkabaleset történt azonnali intézkedés kell!

Súlyos az a munkabaleset, amely:

 1. a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette). Magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását okozta,
 2. valamely érzékszerv, érzékelőképesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztését vagy jelentős mértékű 
 3. károsodását okozta;
 4. orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást okozott,
 5. hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését, továbbá ennél súlyosabb csonkulást okozott, illetve,
 6. állapot megőrzése további súlyos veszélyhelyzetet idézne elő vagy jelentős anyagi kárral járna, akkor a baleseti helyszínről fényképet, videofelvételt. Egyéb, a munkabaleset kivizsgálását elősegítő dokumentumot kell készíteni.

A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak – telefonon, e-mailben vagy személyesen – haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a munkabaleset helyszíne szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatóságnak.

Súlyos munkabaleset esetén a munkáltató a munkavédelmi hatóság megérkezéséig köteles a baleseti helyszínt a mentést követően balesetkori állapotában megőrizni.

Munkavédelem, tűzvédelem, garanciával, több mint 10 év tapasztalattal, az elvárásokhoz igazítva.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam accumsan est at tincidunt luctus. Duis nisl dui, accumsan eu hendrerit sit amet, rutrum efficitur lacus.

Amy Adams
Creative Student

Over 12,000
5 Star Ratings

Rated 5/5 by 12,000 Students

Related Posts